אישורים, בחינות וכרטיסי סטודנט

כל תלמידי האוניברסיטה זכאים לקבל תעודת תלמיד עם תמונה. תלמידים החברים באגודת הסטודנטים מקבלים תעודה אחת, משותפת לאוניברסיטה ולאגודה.

  1. תלמידים חדשים בתשפ"ב – רשאים לקבל תעודה לאחר ביצוע רישום מערכת לימודים.

המעוניינים להיות חברים באגודת הסטודנטים צריכים להירשם כחברי אגודה לפני הנפקת הכרטיס.

אופן חלוקת כרטיסי סטודנט לחברי אגודת הסטודנטים ולתלמידים שאינם חברי אגודה יפורסם בנפרד.

  1. תלמידים ותיקים בתשפ"ב

חברי אגודת הסטודנטים יוכלו לקבל מדבקות תיקוף לכרטיסים שברשותם לאחר עריכת רישום מערכת הלימודים לתשפ"ב. אופן חלוקת מדבקות תיקוף יפורסם בנפרד.

תלמידים שאינם חברי אגודה יוכלו לקבל מדבקות תיקוף לכרטיס שברשותם במחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד, לאחר עריכת רישום מערכת לימודים לתשפ"ב.

תלמיד שמשנה את סטטוס החברות או אי החברות באגודת הסטודנטים, צריך להגיע עם הכרטיס הישן  לשם הנפקת כרטיס חלופי בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.

הערה: הנפקת תעודת תלמיד נוספת (במקרה של איבוד), תהיה כרוכה בתשלום בסך 26 ש"ח.

בחינות

אישור כניסה לבחינות

ההשתתפות בבחינות מותנית בהצגת אישור כניסה לבחינות.

תלמיד ששילם שכר לימוד כנדרש ינפיק את אישור הבחינות האישי באמצעות פורטל הסטודנטים באינטרנט.

לתלמיד החייב שכר לימוד יישלח אישור בחינות בצירוף שובר לתשלום החוב. חותמת הבנק על האישור תהווה אישור להיבחן. אין באישור כניסה לבחינות כדי לשמש קבלה ואישור על תשלום מלוא שכר הלימוד.

זכאות להבחן

תלמיד זכאי להבחן אם מילא את התנאים הבאים:

  1. הקורס רשום בתוכנית הלימודים שלו.
  2. מילא את כל החובות האקדמיות ושמו מופיע ברשימת הזכאים להבחן.
  3. הציג לפני תחילת הבחינה תעודה מזהה רשמית עם תמונה ואישור כניסה לבחינות, המעיד על כך שהתלמיד הסדיר את תשלום שכר לימוד.

בכל מקרה לא יורשה התלמיד להבחן ללא תעודה מזהה רשמית עם תמונה!

במקרה ש"אישור נבחן" אבד או נשכח, ניתן להפיקו באמצעות פורטל הסטודנטים.

חובת רישום מוקדם למועדי ב'

על כל התלמידים חלה חובת רישום מוקדם למועדי ב'. הרישום יתבצע בפעולה פשוטה באמצעות פורטל הסטודנטים – שירותים מקוונים – רישום מוקדם לבחינות.

ניתן להרשם/לבטל רישום החל משבועיים לפני מועד הבחינה בחצות ועד 48 שעות לפני הבחינה בחצות, לא כולל יום הבחינה.

סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' מבלי שנרשם מראש לא יוכל להשתתף בבחינה.
סטודנט  שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה יחוייב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלו בקנס בגובה 35 שקלים חדשים.

במקרים בהם תלמיד ניגש למועד א' וציוני מועד א' לא פורסמו עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' – לא יושת קנס על התלמיד.

אי הופעה לבחינה במועד מיוחד

תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 114 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2021.

פרסום ציונים

פרסום ציוני הבחינות באחריות המרצים. הציונים של הקורסים מתפרסמים בפורטל הסטודנטים תחת "מידע" ובאפליקציה הסלולרית של האוניברסיטה.

מדור בחינות וציונים לא ימסור ציונים בטלפון. בכל מקרה של בירור ציון שלא נקלט/עודכן/שונה, יש לפנות למזכירות החוג.  

סריקת מחברות בחינה

באוניברסיטה מתקיים שירות סריקת מחברות בחינה, לבחינות שאינן אמריקאיות. ניתן לצפות במחברת הסרוקה לאחר בדיקתה בחלוף לפחות 24 שעות מפרסום הציונים וזאת באמצעות פורטל הסטודנטים – "מידע ושירותים" – "לוח בחינות אישי". הצפייה במחברת הבחינה הסרוקה הינה ללא תשלום.

מדור אישורים

קבלת קהל בימים א׳-ה׳ בשעות 10:30-09:00; 14:30-13:00

בית הסטודנט, קומה 0, חדר 029, טלפון 04-8240713

מדור אישורים מפיק אישורים בעברית ובאנגלית.

כל סטודנט זכאי לקבל חינם בסך הכול 6 אישורים בעברית, במהלך שנת לימודים אקדמית, מתוך האישורים הבאים: אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכר לימוד, אישור מערכת שיעורים.

"אישור תלמיד" ו"אישור מערכת שיעורים" רשמיים ניתנים להפקה עצמית באמצעות פורטל הסטודנטים. גם אישורים אלה נספרים במניין האישורים כאמור לעיל. לשאר האישורים יש להגיש בקשה לקבלת אישור באמצעות "פורטל הסטודנטים" תחת ״שירותים מקוונים״.

כמו כן ניתן לקבל אישורים מיוחדים בעברית ובאנגלית כגון: שנות לימודים לתואר, תחומי לימוד, זכאות לתואר, תרגום תעודה וכדומה. אישורים אלה ניתנים תמורת תשלום לפי הנוהל הקיים באוניברסיטה.

את כל האישורים ניתן להזמין באינטרנט או בשעות הקבלה במשרדי מדור אישורים (יש להציג תעודה מזהה).