כללי

איגרת זו כוללת מידע על סדרי הרישום באוניברסיטת חיפה לשנת הלימודים תשפ"ב, על הכנת תכנית הלימודים ועל עיקרי תקנות שכר הלימוד.
התלמידים מתבקשים לקרוא את כל הלשוניות בעיון ולנהוג על־פי האמור בהן.

חובה להשתמש בשירותי הרישום הממוחשב המוצעים על־ידינו לרישום לקורסים (ראה פרטים בהמשך).

אין איגרת זו מהווה תחליף לשנתון האוניברסיטה. השנתון יפורסם באתר האינטרנט של האוניברסיטה במהלך חודש אוגוסט 2021.

אוניברסיטת חיפה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מכל האמור באיגרת זו ללא כל הודעה מוקדמת, אישית או אחרת.

דבר דואר שישלח לתלמיד לפי המען הרשום במאגר הנתונים הממוחשב של האוניברסיטה יחשב שהגיע לתעודתו. תלמיד המשנה כתובתו מתבקש להודיע על כך למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד.

הנחיות כלליות

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה

בתחילת חודש אוגוסט 2021 נשלחה לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובה שני שוברי תשלום:

1. תשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

2. תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות.

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד שישלם שכר לימוד מלא (100% שכר לימוד) מראש עד 14.09.2021 יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד.
הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ–100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

1. באמצעות השוברים – בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים.

2. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) – בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

הערה: כל תשלום  בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים  באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.86% מסכום התשלום.

3. לא ניתן לשלם את התשלום הראשון או התשלום מראש באמצעות הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע).
כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק או בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים באינטרנט, גם כאלה המבקשים לשלם את שכר הלימוד  בהמשך השנה באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

ניתן לשלם את יתרת שכר לימוד באמצעות "הוראה לחיוב חשבון".
תלמיד שכבר חתם על "הוראה לחיוב חשבון" בעבר – ההוראה תכנס שוב לתוקפה לאחר שישלם את התשלום הראשון לתשפ"ב.
טפסים ניתן להוריד באתר מינהל תלמידים: תחת "שכר לימוד" – "טפסי המחלקה".

תלמיד שלא יחתום על הוראה ל-"חיוב חשבון" יקבל שוברים לביתו במועדים הנקובים בתקנון שכר לימוד.

שנתון תשפ"ב

שנתון האוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ב יפורסם בסוף חודש אוגוסט באתר האינטרנט של האוניברסיטה בכתובת: http://shnaton.haifa.ac.il

השנתון כולל הנחיות כלליות, תקנונים, הסברים על מתכונת הלימודים של החוגים.
מערכת שיעורים מפורטת ניתן למצוא ב"קטלוג הקורסים" תחת לשונית "סטודנטים" "כל השירותים לסטודנט" באתר האוניברסיטה.

הערה: כל האמור באיגרת זו מתייחס לנשים ולגברים והשימוש בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד.

חובת אנגלית 

חובה על כל סטודנט להגיע לרמת פטור באנגלית כחלק מחובותיו לתואר.

עמידה בחובה זאת היא תנאי כניסה לקורסים בדרג 3. על מנת לסווג את רמת ידיעותיו של המועמד בשפה האנגלית או להעניק פטור מהם, מחויב הסטודנט בבחינת סיווג באנגלית (פסיכומטרי/אמיר/ אמירם) כחלק מתנאי הקבלה לאוניברסיטה.

להלן מתווה לימודי האנגלית באוניברסיטת חיפה לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב בהתאם להנחיות מל"ג:

ישנן רמות סיווג באנגלית ועל כל סטודנט ללמוד קורסי אנגלית בהתאם לסיווגו בבחינות הכניסה כאמור:

  • סטודנטים ברמת סיווג טרום בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: טרום בסיסי, בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג בסיסי ילמדו את הקורסים הבאים: בסיסי, מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים א' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים א', מתקדמים ב'.

  • סטודנטים ברמת סיווג מתקדמים ב' ילמדו את הקורסים הבאים: מתקדמים ב', קורס תוכן אחד באנגלית.

  • סטודנטים ברמת סיווג פטור: ילמדו שני קורסי תוכן באנגלית.

פירוט ניתן לקרוא באתר היחידה ללימודי אנגלית שפה זרה או בפרק חובת אנגלית המופיע בשנתון.